فلزی

مدل:
4-6169-30P
آبچکان آلومینیومی دو طبقه
قیمت:
1,250,000 ریال
مدل:
4-1516-30P
آبچکان آلومینیوم یک طبقه
قیمت:
1,060,000 ریال
مدل:
16-KPS1-35P
اسپرسو ساز یک کاپ
قیمت:
250,000 ریال
مدل:
16-KPK.1-35P
اسپرسو ساز یک کاپ
قیمت:
260,000 ریال
مدل:
16-KPXRM2-35P
اسپرسو ساز دو کاپ
قیمت:
370,000 ریال