پلاستیکی

مدل:
10-3066.1-10P
سطل و تی پدالدار
قیمت:
1,980,000 ریال
مدل:
10-3036.5-11P
سطل و تی
قیمت:
1,650,000 ریال
مدل:
10-3036.2-13P
سطل و تی
قیمت:
1,650,000 ریال
مدل:
10-3066.2-10P
سطل و تی پدالدار
قیمت:
1,980,000 ریال
مدل:
6-142.1-43P
پوست کن چینی
قیمت:
50,000 ریال
مدل:
6-142.2-43P
پوست کن چینی
قیمت:
50,000 ریال
مدل:
6-142.3-43P
پوست کن چینی
قیمت:
50,000 ریال
مدل:
12-4421-30P
پیمانه
قیمت:
110,000 ریال
مدل:
12-4422-30P
پیمانه
قیمت:
100,000 ریال
مدل:
12-3527-30P
زرده گیر تخم مرغ
قیمت:
50,000 ریال
مدل:
12-3527.1-30P
زرده گیر تخم مرغ
قیمت:
50,000 ریال
مدل:
12-548-30P
چاقو تیزکن دو طرفه
قیمت:
65,000 ریال