استیل

مدل :
2-832-40P
سوفله خوری وارمر دار
قیمت:
2,280,000 ریال
مدل :
2-871-40P
وارمر چای
قیمت:
1,130,000 ریال
مدل :
2-891-40P
کاسه و قاشق و چنگال سالاد
قیمت:
2,210,000 ریال
مدل :
2-111-35P
سوفله مستطیل
قیمت:
1,500,000 ریال
مدل :
2-112-35P
سوفله خوری وارمر دار مات و براق
قیمت:
1,680,000 ریال
مدل :
2-113-35P
سوفله خوری وارمر دار مات و براق
قیمت:
1,830,000 ریال
مدل :
2-114-35P
سوفله خوری وارمر دار مات و براق
قیمت:
2,050,000 ریال
مدل :
2-115-35P
ظرف سرو سوپ استیل
قیمت:
1,890,000 ریال
مدل :
2-116-35P
طرف سرو سوپ وارمردار
قیمت:
1,360,000 ریال
مدل :
2-117-35P
ظرف سرو سوپ استیل مات و براق
قیمت:
1,750,000 ریال
مدل :
2-118-35P
سوفله خوری وارمر دار مات و براق بیضی
قیمت:
1,800,000 ریال
مدل :
2-119-35P
ظرف سرو سوفله استیل
قیمت:
1,640,000 ریال