استیل

مدل :
2-121-35P
سینی استیل مات و براق
قیمت:
930,000 ریال
مدل :
2-122-35P
سینی استیل مات و براق
قیمت:
1,050,000 ریال
مدل :
2-711-35P
ظرف سرو سوفله استیل،نگین دار
قیمت:
1,650,000 ریال
مدل :
2-714-35P
ظرف سرو سوفله استیل،نگین دار دو قلو
قیمت:
2,230,000 ریال
مدل :
2-715-35P
ظرف سرو سوپ استیل،نگین دار
قیمت:
2,030,000 ریال
مدل :
2-716-35P
ظرف سرو سوپ استیل،نگین دار
قیمت:
1,500,000 ریال
مدل :
2-717-35P
ظرف سرو سوپ و سالاد استیل نگین دار
قیمت:
1,890,000 ریال
مدل :
2-718-35P
ظرف سرو سوفله استیل،نگین داربیضی
قیمت:
1,950,000 ریال
مدل :
2-719-35P
ظرف سرو سوفله استیل،نگین داربیضی
قیمت:
1,780,000 ریال
مدل :
2-721-35P
سینی استیل نگین دار کوچک
قیمت:
1,050,000 ریال
مدل :
2-732-35P
ظرف سرو سوفله استیل،نگین دار
قیمت:
1,980,000 ریال
مدل :
2-771-35P
وارمر چای استیل ،بلور
قیمت:
990,000 ریال