استیل

مدل :
2-781-35P
فنجان و قند دان استیل و بلور
قیمت:
1,310,000 ریال
مدل :
2-791-35P
ظرف سرو سالادو سوپ استیل مات نگین دار
قیمت:
1,930,000 ریال
مدل :
2-311-35P
ظرف سرو سوپ و سوفله وارمردار
قیمت:
1,130,000 ریال
مدل :
2-391-35P
ظرف سرو سوپ و سالاد
قیمت:
1,410,000 ریال
مدل :
2-214-35P
طرف سرو سوپ و سوفله استیل مات و براق دو قلو
قیمت:
2,050,000 ریال
مدل :
2-215-35P
ظرف سرو سوپ و سالاداستیل مات و براق
قیمت:
1,890,000 ریال
مدل :
2-216-35P
ظرف سرو سالادو سوپ استیل مات
قیمت:
1,360,000 ریال
مدل :
2-217-35P
ظرف سرو سوپ و سالاد استیل مات و براق
قیمت:
1,750,000 ریال
مدل :
2-218-35P
ظرف سرو سوفله ستیل مات و براق بیضی
قیمت:
1,800,000 ریال
مدل :
2-219-35P
ظرف سرو سوفله و سوپ استیل مات و براق
قیمت:
1,640,000 ریال
مدل :
2-271-35P
وارمر چای استیل ،بلور
قیمت:
860,000 ریال
مدل :
2-511-35P
ظرف سرو سوفله استیل
قیمت:
1,500,000 ریال