استیل

مدل :
1-2547.2-25P
سینی استیل ساده بیضی
قیمت:
410,000 ریال
مدل :
1-2347.2-25P
سینی استیل ساده مربع
قیمت:
410,000 ریال
مدل :
2-811G-40P
ظرف سرو سوفله استیل طلایی
قیمت:
2,760,000 ریال
مدل :
2-812G-40P
ظرف سرو سوفله استیل طلایی
قیمت:
3,060,000 ریال
مدل :
2-813G-40P
ظرف سروسوفله استیل-طلایی وارمردار
قیمت:
3,340,000 ریال
مدل :
2-814G-40P
ظرف سرو سوپ و سالاد استیل -طلایی
قیمت:
3,650,000 ریال
مدل :
2-815G-40P
ظرف سرو سوپ و سالاد استیل -طلایی
قیمت:
3,380,000 ریال
مدل :
2-816G-40P
ظرف سرو سوپ و سالاد استیل -طلایی
قیمت:
2,500,000 ریال
مدل :
2-817G-40P
ظرف سرو سوپ و سالاد استیل -طلایی
قیمت:
3,160,000 ریال
مدل :
2-819G-40P
ظرف سرو سوفله استیل طلایی
قیمت:
2,960,000 ریال
مدل :
2-821G-40P
سینی استیل طلایی
قیمت:
1,760,000 ریال
مدل :
2-831G-40P
ظرف سرو سوفله استیل طلایی
قیمت:
2,760,000 ریال