چوبی

مدل :
6-170.1-19P
تخته گوشت
قیمت:
250,000 ریال
مدل :
6-170.2-19P
تخته گوشت
قیمت:
250,000 ریال
مدل :
6-170.3-19P
تخته گوشت
قیمت:
250,000 ریال
مدل :
5-701-30P
جعبه پذیرایی
قیمت:
660,000 ریال
مدل :
5-701.1-30P
تیباکس
قیمت:
660,000 ریال
مدل :
5-405-30P
نظم دهنده کشو
قیمت:
350,000 ریال
مدل :
5-300-30P
تخته کار آشپزخانه
قیمت:
410,000 ریال
مدل :
5-301-30P
تخته کار آشپزخانه
قیمت:
340,000 ریال
مدل :
5-708-30P
تیباکس(جعبه پذیرایی)
قیمت:
650,000 ریال